سری YONOS MAXO

سری YONOS MAXO

پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo  به نسل جدید موتورهای EC  شرکت ویلو مجهز شده است. عملکرد هوشمند برای کاهش خودکار دور موتور در شرایط خارج از پیک مصرف ویژگی خاص این گونه پمپ هاست که باعث کاهش مصرف انرژی تا 80% می شود. پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo  هوشمند و بی صداست . این پمپ در رده پمپ های کم  مصرف است که  با تکنولوژی پیشرفته خود قادر است مصرف انرژی را تا حد زیادی کاهش دهد. پمپ ویلو محصول کشور آلمان است و با ایجاد کیفیت به روز شده در محصولات خود و طیف گسترده پاسخگویی به نیاز مشتریان, جزء بنام ترین برند ها در صنایع تولید پمپ دنیاست.
نمایش 1 - 6 از 6 آیتم
 • پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل 7-5 , 25/0
  15,240,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل  7-5 , 25/0 ﭘﻣپ ﺳﯾرﮐوﻻﺗور وﯾﻠو ﺳری Yonos Maxo ﻣدل7-5 , 25/0  به ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻣوﺗورھﺎی EC ﺷرﮐت وﯾﻠو ﻣﺟﮭز ﺷده اﺳت ﻋﻣﻠﮑرد ھوﺷﻣﻧد ﺑرای ﮐﺎھش ﺧودﮐﺎر دور ﻣوﺗور در ﺷراﯾط ﺧﺎرج از ﭘﯾﮏ ﻣﺻرف وﯾژﮔﯽ ﺧﺎص اﯾن ﮔوﻧه ﭘﻣپ ھﺎﺳت ﮐه ﺑﺎﻋث کاهش مصرف انرژی تا %80 ﻣﯽ ﺷود.  

  15,240,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل 10-5 , 25/0
  21,119,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل  10-5 , 25/0 ﭘﻣپ ﺳﯾرﮐوﻻﺗور وﯾﻠو ﺳری Yonos Maxo ﻣدل 10-5 , 25/0  به ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻣوﺗورھﺎی EC ﺷرﮐت وﯾﻠو ﻣﺟﮭز ﺷده اﺳت ﻋﻣﻠﮑرد ھوﺷﻣﻧد ﺑرای ﮐﺎھش ﺧودﮐﺎر دور ﻣوﺗور در ﺷراﯾط ﺧﺎرج از ﭘﯾﮏ ﻣﺻرف وﯾژﮔﯽ ﺧﺎص اﯾن ﮔوﻧه ﭘﻣپ ھﺎﺳت ﮐه ﺑﺎﻋث کاهش مصرف انرژی تا %80 ﻣﯽ ﺷود.  

  21,119,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل 12-5 , 30/0
  28,712,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل  12-5 , 30/0 ﭘﻣپ ﺳﯾرﮐوﻻﺗور وﯾﻠو ﺳری Yonos Maxo ﻣدل 12-5 , 30/0  به ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻣوﺗورھﺎی EC ﺷرﮐت وﯾﻠو ﻣﺟﮭز ﺷده اﺳت ﻋﻣﻠﮑرد ھوﺷﻣﻧد ﺑرای ﮐﺎھش ﺧودﮐﺎر دور ﻣوﺗور در ﺷراﯾط ﺧﺎرج از ﭘﯾﮏ ﻣﺻرف وﯾژﮔﯽ ﺧﺎص اﯾن ﮔوﻧه ﭘﻣپ ھﺎﺳت ﮐه ﺑﺎﻋث کاهش مصرف انرژی تا %80 ﻣﯽ ﺷود.  

  28,712,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل 12-5 , 40/0
  46,195,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل  12-5 , 40/0 ﭘﻣپ ﺳﯾرﮐوﻻﺗور وﯾﻠو ﺳری Yonos Maxo ﻣدل 12-5 , 40/0  به ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻣوﺗورھﺎی EC ﺷرﮐت وﯾﻠو ﻣﺟﮭز ﺷده اﺳت ﻋﻣﻠﮑرد ھوﺷﻣﻧد ﺑرای ﮐﺎھش ﺧودﮐﺎر دور ﻣوﺗور در ﺷراﯾط ﺧﺎرج از ﭘﯾﮏ ﻣﺻرف وﯾژﮔﯽ ﺧﺎص اﯾن ﮔوﻧه ﭘﻣپ ھﺎﺳت ﮐه ﺑﺎﻋث کاهش مصرف انرژی تا %80 ﻣﯽ ﺷود.  

  46,195,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل 16-5 , 40/0
  68,074,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل  16-5 , 40/0 ﭘﻣپ ﺳﯾرﮐوﻻﺗور وﯾﻠو ﺳری Yonos Maxo ﻣدل 16-5 , 40/0  به ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻣوﺗورھﺎی EC ﺷرﮐت وﯾﻠو ﻣﺟﮭز ﺷده اﺳت ﻋﻣﻠﮑرد ھوﺷﻣﻧد ﺑرای ﮐﺎھش ﺧودﮐﺎر دور ﻣوﺗور در ﺷراﯾط ﺧﺎرج از ﭘﯾﮏ ﻣﺻرف وﯾژﮔﯽ ﺧﺎص اﯾن ﮔوﻧه ﭘﻣپ ھﺎﺳت ﮐه ﺑﺎﻋث کاهش مصرف انرژی تا %80 ﻣﯽ ﺷود.  

  68,074,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل 16-5 , 40/0
  70,312,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور ویلو سری Yonos Maxo مدل  16-5 , 50/0 ﭘﻣپ ﺳﯾرﮐوﻻﺗور وﯾﻠو ﺳری Yonos Maxo ﻣدل 16-5 , 50/0  به ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻣوﺗورھﺎی EC ﺷرﮐت وﯾﻠو ﻣﺟﮭز ﺷده اﺳت ﻋﻣﻠﮑرد ھوﺷﻣﻧد ﺑرای ﮐﺎھش ﺧودﮐﺎر دور ﻣوﺗور در ﺷراﯾط ﺧﺎرج از ﭘﯾﮏ ﻣﺻرف وﯾژﮔﯽ ﺧﺎص اﯾن ﮔوﻧه ﭘﻣپ ھﺎﺳت ﮐه ﺑﺎﻋث کاهش مصرف انرژی تا %80 ﻣﯽ ﺷود.  

  70,312,000 ریال
  موجود