نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S144T
  12,829,990 ریال 12,830,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S144T با آبدهی 30 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S144T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  12,829,990 ریال 12,830,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 35 GPM مدل PRO FILTER S166T
  14,909,990 ریال 14,910,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S166T با آبدهی 35 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S166T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند .

  14,909,990 ریال 14,910,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 40 GPM مدل PRO FILTER S180T
  18,759,990 ریال 18,760,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S180T با آبدهی 40 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S180T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  18,759,990 ریال 18,760,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 44 GPM مدل PRO FILTER S210T
  22,629,990 ریال 22,630,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S210T با آبدهی 44 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S210T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  22,629,990 ریال 22,630,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 52 GPM مدل PRO FILTER S220T
  24,569,990 ریال 24,570,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S220 با آبدهی 52 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S220Tاز پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  24,569,990 ریال 24,570,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 62 GPM مدل PRO FILTER S244T
  28,439,990 ریال 28,440,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S244T با آبدهی 62 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S244T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  28,439,990 ریال 28,440,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 74 GPM مدل PRO FILTER S270T
  32,399,990 ریال 32,400,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S270T با آبدهی 74 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S270Tاز پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  32,399,990 ریال 32,400,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 98 GPM مدل PRO FILTER S310T
  41,419,990 ریال 41,420,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S310T با آبدهی 98 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S310T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  41,419,990 ریال 41,420,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 141 GPM مدل PRO FILTER S360T
  59,569,990 ریال 59,570,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S360T با آبدهی 141 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S360T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  59,569,990 ریال 59,570,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید